Hoa Lan

Giống Dendro cấy mô

Mã SP : Giống Dendro cấy mô 88

Hoa Lan

Giống Mokara cấy mô

Mã SP : Giống Mokara cấy mô 87

Hoa Lan

Giống Ngọc điểm gieo hạt

Mã SP : Giống Ngọc điểm gieo hạt 86

Hoa Lan

Giống Renred nuôi cấy mô

Mã SP : Giống Renred nuôi cấy mô 84